Facebook | Twitter Skriv ut

Informasjon til sekretærar

Advokatsekretærar kan per i dag ikkje bli brukarar av skjemaløysinga.

Skjemaløysinga er i dag knytt opp mot Tilsynsrådet for advokatverksemd sine lister over kven som er registrerte som advokatar, advokatfullmektigar og rettshjelparar. Brukaren må vere oppført i desse listene for å få tilgang til skjemaløysinga.

 

Fylkesmannen ser behovet for tilgang foradvokatsekretærar og vi ser på moglegheitane til å få til dette i samband med eventuell ny lov og ny skjemaløysing.

Publisert: 22.10.2014 Sist endra: 19.08.2020